Slovak Czech English German Polish

Sobota, 02. januára 1999

Sklopia sa pyšné oči človeka, pokorí sa povýšenosť ľudí; len Hospodin sám bude vyvýšený v onen deň. Kde sú tí, ktorí hrdo dvíhali svoju hlavu a nechali sa oslavovať a ospevovať? Kde sú tí, ktorí sa považovali za dôležitých, ktorí diktovali svoje podmienky celým národom. Zapadli prachom dejín. Veľkosť človeka je v jeho službe. Velikáni ducha bývajú skromní a pokorní. Pochopili, že nič sme si na tento svet nepriniesli a nič si z neho nezoberieme. Všetko, čo sme a máme, máme z Božej milosti. Sám Boží Syn kráčal touto cestou. On, ktorý by si mohol zakladať na tom, že je niekto, vzdal sa dobrovoľne svojho majestátu. Tým nám chcel ukázať, že pravá hodnota ľudského života nie je v panovaní, v povyšovaní sa, ale v službe lásky svojmu blížnemu. Každý, kto kráča touto cestou, kráča cestou Pána Ježiša Krista. Skôr či neskôr sa stretne s Bohom. Veď odkiaľ by vzal silu k takému životu? V každom takomto človeku Boh prichádza k nám so svojím požehnaním. Viera nie je krátkozraká. Má jasný pohľad a vidí až za obzor večnosti. Vidí, že budúcnosť majú len tí, ktorí kráčajú cestou služby, cestou Kristovou.