Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 04. januára 1999

Veď či môže prebývať Boh na zemi? Môže prebývať Boh na zemi? – pýtame sa spolu so Šalamúnom. Pre toho, kto by chcel Bohu vymedziť nejaký priestor, i keby to mal byť ten najkrajší chrám, ktorý dokáže vytvoriť ľudský génius, musíme odpovedať, že nie. Veď Boh o sebe hovorí ústami proroka Izaiáša, že nebesá sú mu trónom a zem podnožou jeho nôh! Boha nemôžeme uchopiť a určiť mu jeho miesto. Nemôžeme sa Ho nijakým spôsobom zmocniť a ovládať Ho. On je neporovnateľne väčší ako sme my. No napriek tomu, že ho neobsiahne ani nebo a zem, predsa môže prebývať v srdci človeka. Boh sa z lásky k nám stal človekom v Ježišovi Kristovi. Na Ježišovi, na Jeho slovách a skutkoch môžeme vidieť, aký je Boh. Ku každému, kto túži žiť ako Ježiš, kto sa otvára voči Bohu a túži konať Jeho vôľu vo svojom živote, prichádza Boh svojím Duchom, aby prebýval s nami a v nás. Všetko, čo je dobré a krásne v našom živote, je Božím dielom v nás. Túžba po Bohu, po čítaní Biblie, po činoch lásky, po účasti na službách Božích, je Božím dielom v nás. On, ktorého neobsiahne vesmír, chce mať miesto v našom srdci. Pre Neho a s Ním i nemožné je možné. Je dobré kráčať s Bohom týmto životom, lebo takéto priateľstvo ani smrť nepreruší. A to všetko koná preto, aby náš život spravil radostnejším, pokojnejším a užitočnejším.