Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 31. januára 1999

Nehnevaj sa priveľmi, Hospodine, nepripomínaj večne neprávosť. Ber ohľad na to, že sme Tvojím ľudom. Ako je to s Božím hnevom? Počítaš niekedy s tým, že Pán Boh sa môže aj hnevať? A dokonca na teba? Či sa ti skôr zdá, že Pán Boh je taký „dobráčisko“, ktorý hlavne nad tvojím hriechom prižmúri trošku oko? Izaiáš však vie, o čom hovorí. V liste Židom to znie ešte jasnejšie: Strašné je upadnúť do rúk živého Boha. Ozaj, na čo sa chceš odvolať pred Bohom? Máš nejaké „poľahčujúce okolnosti“? Existuje vôbec niečo, čím by sme mohli zabodovať u Pána Boha? Čím by sme mohli zmierniť Jeho oprávnený hnev? Áno, je tu taká šanca. On sám nám ju ponúka. Vierou v Ježiša Krista sa stať Jeho dieťaťom. Byť Jeho vyslobodeným ľudom. Pán Ježiš predsa za odvrátenie Božieho hnevu zaplatil veľmi draho: svojím životom. Patríš Mu?