Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 07. februára 1999

Poďte, plesajme Hospodinu, jasajme zvučne skale našej spásy! Bola som vždy vedená ku sväteniu nedele. Vytvorili vo mne až zákonnícky vzťah ku dňu odpočinku. A neľutujem. O to horšie znášam, keď mi niekto povie: Pani farárka, ale keď tá nedeľa doobeda je taký nevhodný termín! Z Božieho Slova sa nedozvedám, že by to bolo tak. Boh - Duch Svätý nás pozýva všetkých ku plesaniu a jasotu, ak počujeme Jeho hlas, nezatvrdzujme si srdce. Možno dnes je pre nás posledná možnosť chváliť Boha za všetko, čo nám dal. Prvým kresťanom prinieslo dennodenné schádzanie sa pri Slove a chválach veľké duchovné požehnanie, z ktorého žijeme aj my. Z prvého kresťanského zboru vyšli apoštoli, ktorí zvestovali evanjelium v dobe asi 30 rokov - od Jeruzalema po Rím. Ich zvesť sa dostala až k nám. Ak chceme aj my posilniť náboj viery a Ducha v našich zboroch ináč, ako modlitbami, spoločným stretaním sa, oslavou Boha - to nepôjde. Každý hlas, aj ten tvoj, je potrebný. Poďme a plesajme dnes Hospodinovi, nevymýšľajme si výhovorky, nezatvrdzujme si srdcia.