Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 08. februára 1999

Dietky Siona, jasajte; tešte sa z Hospodina, svojho Boha. Včera sme mali nedeľu po Deviatniku. Témou tejto nedele je Dar Božieho Slova. To je veľký dar pre každého veriaceho a mali by sme sa častejšie zamýšľať nad týmto darom, čo to pre nás znamená, a učiť sa, ako s týmto darom zaobchádzať. Tento týždeň sa aspoň sčasti pozrieme na to, čo nám tento dar prináša. Najradostnejšou skutočnosťou, ktorá nám plynie z daru Božieho slova, je spoločenstvo s Bohom. Text Starej a Novej zmluvy nás volá k radosti, k jasotu. Keď si prečítame aj ďalšie verše, zisťujeme, že tá radosť má prameň v Božej prítomnosti. Človek niekedy uvažuje takto: Verím v Pána Boha, ale zatiaľ si vystačím sám. Keď budem v tiesni, Pán Boh mi pomôže. Niekedy sa používa termín Božie navštívenie na vyjadrenie nešťastia. Ale môže byť niečo vzácnejšie než Božia prítomnosť v živote kresťana?! Božia prítomnosť – Boží dotyk požehnáva, dáva silu, pokoj, napĺňa duchovné aj telesné potreby, uzdravuje telesne i duchovne, dáva istotu, vychováva a vedie k životu večnému. Práve svojím slovom sa nám Otec nebeský prihovára, uisťuje nás o svojej prítomnosti v našom živote a volá nás, aby sme sa v Ňom radovali.