Slovak Czech English German Polish

Streda, 10. februára 1999

Nie preto sa Hospodin priklonil k vám a vyvolil si vás, že by ste boli väčší ako všetky národy, - veď vás bolo najmenej zo všetkých národov - ale preto, že vás Hospodin miloval. Božie slovo je spásonosné, zachraňujúce. Najväčším dôkazom je život a dielo Ježiša Krista. Pán Ježiš, kým bol na zemi, pôsobil Slovom. Aj keď kázal, učil, aj keď uzdravoval, kriesil, vždy používal Slovo. Boh stvoril svet Slovom. Božie slovo je pravdivé, a preto ho môže prijať iba pevná viera a nie pochybnosť. Dnešné texty znejú dosť kruto, a preto sa nastoľuje otázka, či sa omylom nedostali do Biblie. Či človek, ktorý sa celý život snaží, ktorý vynaloží všetky sily, aby sa dostal do kráľovstva Božieho, nakoniec bude odmietnutý? Či ten, kto bol pokrstený, konfirmovaný, chodil na mládež, pravidelne do kostola, dostane odpoveď: „Choď, lebo ťa nepoznám!“? Martin Luther povedal: „Najviac môžeme človeka zneuctiť, keď prestaneme veriť jeho sľubom. Ak nám niekto niečo sľúbi, investuje do toho časť seba, má o nás záujem a to nie pre svoj, ale pre náš zisk, my mu na to prikývneme a vzápätí si vyhľadávame iné cestičky, aby sme dosiahli určitý cieľ. O čo viac znevážime Pán Boha, keď On pre nás obetoval všetko, Svojho Syna, seba samého – iba pre našu spásu. A my si vyhľadávame svoje vlastné cestičky.“ Krst, konfirmácia, návšteva Služieb majú veľký a spásonosný význam až vtedy, keď vierou a celým svojim životom prijmeme dielo Ježiša Krista ako jedinú spásonosnú cestu. Dobré skutky nemáme robiť preto, aby sme boli spasení (aby nám Pán Boh pripisoval „plusy“), ale preto, že sme spasení. Kto odpovie na Božie volanie, nad tým sa zľutuje a jeho cesta už nebude daromná.