Slovak Czech English German Polish

Sobota, 20. februára 1999

Snažne zachovávajte prikázanie, aby ste milovali Hospodina, svojho Boha a chodili po jeho cestách.v Cesty Božie sú nám často skryté a Božie úmysly s nami sú tajomstvom. Kľúčom k porozumeniu Božích tajomstiev i k zachovávaniu Božích prikázaní je láska k Bohu. Máme milovať Boha z celého srdca, z celej duše, z celej sily a mysle. Takáto láska nie je ovocím našej vôle, nie je výsledkom dobrej vôle, ani náboženskej výchovy. Je to Boží dar nami prijatý a používaný. Za tento dar sme Bohu zodpovední. V Biblii je vždy znova výzva milovať Boha a blížneho. Potom poznávajú ľudia, že sme učeníkmi Pána Ježiša, keď sa navzájom milujeme (J 13,35). Je mojou a nech je i tvojou túžbou žiť z Božej lásky zodpovedne a v zhode s Jeho prikázaniami, hlavne s prikázaním lásky, lebo plnosťou zákona je láska. “Z lásky Tvojej večnej, daj duši studenej, ňou mi ju rozohrej! Len lásky viac!“ (ES 461,1)