Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 22. februára 1999

Boh učinil nás, Jeho sme, Jeho ľud, ovce Jeho pastvy. Ako sme vstali do dnešného dňa, s radosťou, a či unavení, utrápení? Žalmista nás potešuje dnešným slovom: „Boh učinil nás, Jeho sme...” Pán Boh sa o svoj ľud, svoje vlastníctvo stará s veľkou láskou. On vedie na zelené pastvy a ku osviežujúcim vodám. Jedno však je podmienkou - aby sme naozaj boli Jeho. On nikdy spojenie s nami neprerušil, ale my všetci sme blúdili ako ovce, všetci sme chodili vlastnou cestou (Iz 53,6). Už sme sa spolu so strateným synom kajúcne vrátili do Otcovej náruče? - Novozmluvné heslo uvádza podobnú, ale iným smerom zameranú myšlienku. Pán Ježiš položil život za všetky zblúdené ovce, v našej cirkvi i v iných kresťanských cirkvách. Miluje nás všetkých rovnakou láskou, chce nás mať pospolu i na večnosti. Nehľaďme v pýche na druhých, ale učme sa vážiť si úprimné Božie deti, kdekoľvek sú. Zvykajme si už teraz na spoločenstvo Božích detí v nebesiach.