Slovak Czech English German Polish

Streda, 24. februára 1999

Prídem zhromaždiť všetky národy a jazyky. Prídu a uvidia moju slávu. Vízia budúcej Božej slávy! Zatiaľ z nej nič okolo seba nevidíme, ale veríme, že nadpísané slová sa splnia. V Starej Zmluve Židia očakávali Veľký deň Hospodinov, pre Božích nepriateľov deň Božieho hnevu a trestu, pre vyvolený národ deň víťazstva. Verili, že vtedy sa zhromaždia do Jeruzalema všetci Židia rozptýlení (najmä po skaze svätého mesta) do rôznych častí sveta. S nimi prídu mnohí z rôznych národov a jazykov, ktorí pôsobením Židov uverili v Hospodina, a nastane doba Božej vlády a Božieho pokoja pre vyvolených. V Novej Zmluve táto predstava prechádza do očakávania druhého príchodu Kristovho, ako to On sám sľúbil. Aj Pán Ježiš hovoril o zhromaždení sa všetkých národov k Poslednému súdu, ba aj tých, čo dávno pomreli. Vtedy sa Pán Ježiš posadí na trón svojej slávy, a skloní sa pred Ním každé koleno, a každý jazyk bude vyznávať, že On je Pánom. Predpovede Pánovho príchodu sa množia. Uvítame ho s radosťou alebo sa ho bojíme? Ešte trvá čas milosti, ešte sa môžeme pripraviť na Pánov príchod!