Slovak Czech English German Polish

Piatok, 26. februára 1999

Jasaj a teš sa, dcéra Sion, lebo hľa, prídem a budem bývať uprostred teba - znie výrok Hospodinov. Situácia navrátilcov z babylonského zajatia nebola ružová. Svoju starú vlasť našli obsadenú cudzincami, mesto Jeruzalem rozváľané, chrám v troskách. Treba začínať úplne od začiatku, ale nieto síl, prichádza únava a malomyseľnosť. Práve vtedy posiela Hospodin proroka Zachariáša s povzbudzujúcim prísľubom: ”Jasaj a teš sa, dcéra Sion... prídem a budem bývať uprostred teba”. Kde je Pán Boh pri diele, tam nieto miesta pre rezignáciu. Je to veľká milosť Božia, že odpustil svojmu nevernému ľudu a chce s ním začať novú kapitolu ich dejín. Naozaj dôvod k jasotu! - Zhromaždení učeníci, vidiac navždy od nich odchádzajúceho Pána Ježiša, tiež boli malomyseľní a zronení. Akú novú silu im vlialo Pánove uistenie, že s nimi bude po všetky dni! Ktokoľvek si utrápený, unavený životom, len dvíhaj svoje ruky k modlitbe. Vedz, že Pánove zasľúbenie patrí aj tebe! Pán svojich verných prevedie aj tunelom smrti, a neopustí ani na poslednom súde, ale ich prevedie do svojho Večného kráľovstva.