Slovak Czech English German Polish

Sobota, 27. februára 1999

Veľké veci urobil s nami Hospodin, a preto sme sa radovali. Aj dnešný text hovorí o návrate z babylonského zajatia, keď s radosťou odchádzali z Babylona. Dokonca aj pohania žasli nad nevídaným úkazom v dejinách sveta - porazený národ odvlečený do zajatia sa po viacerých desaťročiach smie vrátiť do svojej spustošenej krajiny, aby ju znovu v slobode vybudoval. Kto kedy počul niečo podobné? Táto radosť a úžas nad Božou milosťou vždy nanovo zaznieva v žalmoch. Ale novozmluvný Boží ľud pozná ešte väčšiu radosť, ešte väčší Boží div. Pozná vyslobodenie z otroctva hriechu, zo zahynutia. Pán Ježiš sa za nás dobrovoľne obetoval, aby sme mohli byť zmierení s Bohom.Kým sme neprežili Božie odpustenie a prijatie, boli sme aj my Božími nepriateľmi, lebo sme pohŕdali Ním pripraveným spasením v Kristu. Len keď poznáme a v pokání vyznáme, že bez Kristovej obete pred Bohom neobstojíme, Pán Boh nás očisťuje krvou Kristovou od každého hriechu a sme zachránení. Vtedy aj naše srdce plesá: “Veľké veci urobil s nami Hospodin!”