Slovak Czech English German Polish

Piatok, 05. marca 1999

Videl som medze každej dokonalosti; Tvoj príkaz siaha veľmi ďaleko. Byť dokonalým, vytvoriť dokonalé dielo – to je prastarou túžbou človeka. Dokonalosť je ideálom, ktorý sila človeka nedosiahla. Každá vec, viac či menej vydarený výtvor, má svoje hranice. A to sa týka aj hodnôt, ako je múdrosť, láska, spravodlivosť, čestnosť a podobne. Tieto hranice nás robia nedokonalými a hriešnymi. Žalmista si bol vedomý hraníc ľudskej dokonalosti a užasol nad ďalekosiahlosťou Božích príkazov. Pochopil, že Boží príkaz je výrazom lásky dokonalého Boha k nedokonalému človeku. Vedie k poznaniu, že poslušnosť Bohu je východiskom z vlastnej biedy. Božie slovo má moc napomenúť, uzdraviť, povzbudiť. Je to slovo o záchrane pre večnosť, ktoré je navždy platné a absolútne dokonalé, lebo za ním stojí dokonalá láska nebeského Otca. Ak si toto uvedomujeme, získavame slobodu, aby sme žili v poslušnosti voči Božím príkazom.