Slovak Czech English German Polish

Sobota, 13. marca 1999

Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa hlavným, uholným. Pochádza to od Hospodina, je to div v našich očiach. Predstavme si klenbu chrámu. Je postavená z mnohých kameňov pričom stredový kameň drží celú klenbu pokope. Podobne stavba cirkvi stojí vďaka Ježišovi Kristovi, ktorý je požehnaním a spásou pre všetkých veriacich. Každá práca v cirkvi má zmysel len vtedy, keď je robená ako prejav vďačnej a zodpovednej viery v nášho Spasiteľa. To sa týka našej služby, zbožnosti, jednania s blížnym a celkového životného postoja. Nemusíme bezcieľne blúdiť uprostred tohoto sveta, ako cudzinci či prišelci, ktorí tu nenachádzajú zmysel ani uplatnenie. Kristus nám dáva hodnotu a veľké poslanie: zvestovať nádej a odpustenie všetkým hľadajúcim. Jedine v spojení s Kristom môžeme žiť zmysluplne a poznať Jeho lásku, „ktorá je nad všetky známosti“ (Ef 3,19).