Slovak Czech English German Polish

Sobota, 10. apríla 1999

Hospodin pošle s tebou svojho anjela a šťastnou ti urobí cestu. Šťastie a zdar našich ciest (i tých životných) nezávisí iba od toho, či skutočne úspešne dôjdeme. Veď Pavla v Jeruzaleme, do ktorého sa v konečnom dôsledku uberal, čakalo zajatie, výsluchy, väzenie, nakoniec prevezenie do Ríma a tam mučenícka smrť. No ako Abrahámov služobník Elíezer aj Pavel v celom svojom živote rozpoznával dobro Hospodinovho vedenia. Pán Boh nás nemusí viesť vždy k tomu, čo my považujeme za šťastie a radosť (napr. manželstvo – keď Elíezer našiel dobrú nevestu pre Izáka -1.Mojžišova 24). Vedie nás však vždy dobre, k cieľu, ktorý má hodnotu a zmysel aj z hľadiska večnosti (takú hodnotu mali Pavlove cesty napriek tomu, že sám sa stal martýrom). V tom je zdar všetkých našich ciest, v ktorých sa chceme poslušne spoľahnúť na Hospodinovo vedenie a podriadiť sa mu.