Slovak Czech English German Polish

Piatok, 23. apríla 1999

Veľký je deň Hospodinov a prehrozný. Kto ho môže zniesť? Teraz však - znie výrok Hospodinov - vráťte sa ku mne celým srdcom. Je jedno smutné, veľmi smutné slovo: Neskoro! Neskoro hľadali bláznivé panny dvere, až keď im zvnútra zaznel hlas ženícha: Odíďte, neznám vás! Neskoro prišiel ľahostajný študent na to, že sa má učiť, až keď ho vyhodili zo školy! Neskoro hľadali od Boha odpadnutí ľudia záchranu v Noáchovom korábe, až keď Boh zatvoril dvere a prišla potopa. Neskoro budú chcieť mnohí hľadať cestu k Pánu Bohu, až potom, čo sa pre nich skončí čas Božej milosti. Ale je aj jedno slovo plné útechy a nádeje: Teraz! Dnes! Dnes musím vidieť Ježiša! – povedal si colník Zacheus. A z Ježišových úst ešte v ten deň v jeho dome zaznelo: „Dnes stalo sa spasenie tomuto domu.“ To nádejné „teraz“ zaznieva aj zo zvesti o Božom súde: „Teraz však – znie výrok Hospodinov – vráťte sa ku mne celým srdcom“. Vďaka Bohu za to nádejné DNES! Platí aj pre teba (Žid 3,7-8;12-13). Jestvuje aj jedno vážne: ČOSKORO! Blíži sa čas, keď o polnoci zaznie krik: Ajhľa, ženích ide, vyjdite Mu v ústrety ! (ES 691)