Slovak Czech English German Polish

Sobota, 24. apríla 1999

V spravodlivosti bude súdiť slabých a správne vynášať výrok biednym zeme. Apoštol Pavel nás upozorňuje, že na Božom súde bude spravodlivo preskúšané a posúdené dielo života každého z nás. Tam sa pravé dielo zaskvie ako zlato v ohni, ale zlé, povrchné dielo tam neobstojí, zhorí ako slama. Prorok Izaiáš v pohľade na spravodlivý Boží súd pripomína dôležitú skutočnosť, že hlavne slabým a biednym zeme, ktorých mocní utláčali a ponižovali, dostane sa z Božej strany spravodlivej satisfakcie. (Pozri aj L 16,19-31.) Pán Ježiš vo svojich blahoslavenstvách dáva na prvé miesto chudobných duchom. To sú tí, ktorí nehovoria: načo mi je Boh. Nespoliehajú sa na falošné zemské istoty ani na uložené konto v banke, ani na výhodné postavenie v spoločnosti apod., ale celú svoju dôveru opreli o Pána Boha. Pocit trvalej zadĺženosti voči Pánu Bohu radostne splácajú stálou službou blížnym. Niet u nich pritom žiadnej hrdosti ani pýchy. Takých je kráľovstvo nebeské. Takým raz na Božom súde bude znieť z úst Božieho Syna: „Poďte, požehnaní môjho Otca!“ (Mt 25,31-46).