Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 25. apríla 1999

Vtedy dám národom iné pery, čisté, aby všetci vzývali meno Hospodinovo, aby mu svorne slúžili. Málokto dnes myslí na slová Pána Ježiša, ktoré nás upozorňujú, že v súdny deň budeme musieť vydať počet z každého prázdneho slova (Mt 12,36-37). Aká to škoda! Zásluhou tzv. „politickej diplomacie“, ktorá za svoje „účinné“ prostriedky v hojnej miere používa lož, došlo v našej spoločnosti k nebývalej inflácii slova a k narušeniu vzťahov. Ale aj zneužívanie jazyka v našom každodennom bežnom živote prináša mnoho zla a napätia. (Jk 3,1-12). Prorok Sofoniáš má vo svojom eschatologickom proroctve vzácne zasľúbenie, že totiž na konci dní budú dané národom čisté pery, aby vzývali meno Hospodinovo a svorne Mu slúžili. Ale už teraz v prítomnosti, keď nám Pán Boh dáva závdavok z oných budúcich vecí, mali by sme, ako veriaci, v hojnosti od Neho prijímať a užívať dar čistých perí. Prorok Izaiáš, ktorého Pán povolal do služby, zavolal: „Beda mi, som stratený, lebo som mužom nečistých perí…“ (Iz 6,4). Cítil, že nebude hoden a môcť niesť Božie posolstvo, pokiaľ nebude očistený. Pri Izaiášovi vykonal očistenie anjel žeravým uhlíkom. My vieme o dokonalejšom očistení. Krv Pána Ježiša, Syna Božieho očisťuje jadro našej bytosti i naše pery. Aké to prináša požehnanie!