Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 26. apríla 1999

Ďakujte Hospodinovi, vzývajte jeho meno! Medzi národmi oznamujte jeho skutky! Múdrosť vojde ti do srdca a rozvaha bude bdieť nad tebou. – Každým dňom sa blížime k zavŕšeniu druhého tisícročia. Je to pre kresťanov významné obdobie naplnené zodpovednosťou za vzťah obyvateľstva zeme k cirkvi. V čom sa má prejaviť? Vďakou nebeskému Pánovi za prejavenú milosť a lásku. Za posilnenie života a ochranu i napriek mnohým nebezpečenstvám zavineným ľudskou netrpezlivosťou i nespoľahlivosťou. Pán Ježiš si udržal svoje miesto v  dejinách. Uprostred národov. Treba ešte výraznejšie vydávať o ňom svedectvo. – Táto náboženská zvesť by mala mať v sebe prvky ekumenického pochopenia. Konfesionálne ostrie nesmie zraňovať alebo spochybňovať význam celého kresťanstva. Skôr viesť k tolerancii, k vzájomnému pochopeniu, k úcte celej kresťanskej rodiny.