Slovak Czech English German Polish

Streda, 28. apríla 1999

Prečo si znevážil slovo Hospodinovo a dopustil si sa toho, čo sa Jemu neľúbi? Je túžbou normálnych ľudí byť čistými. Zapáchajúci človek dáva na vedomie i zanedbanie hygieny a tým aj vyradenie zo zdravého prúdu spoločnosti. Medzi mravnú nečistotu zaraďuje Písmo hriech cudzoložstva. Je evidovaný nielen v Desatore, ale na viacerých miestach Starej i Novej zmluvy. Nevera ohrozuje aj súčasné manželstvá. Pôsobí ako jed. Otravuje rodinné ovzdušie. Umŕtvuje manželskú lásku. Vyvoláva rozvrat. Bolestne zasahuje deti. Smilstvo a cudzoložstvo patria v súčasnosti k veľmi rozšíreným úpadkovým javom modernej civilizácie. Nedostatočne proti nim bojuje aj cirkev. Nečistota mravná tiež zapácha a vedie do hlbokého úpadku. Východiskom pre kresťana je možnosť získania posvätnosti. Mravnej čistoty. Jediná cesta vedie pod ochranou Svätého Ducha. Prostredníctvom Neho si možno udržať mravnú čistotu. Odolať nástrahám i dostať sa z ponižujúceho úpadku.