Slovak Czech English German Polish

Piatok, 30. apríla 1999

Prijmem vás za svoj ľud a budem vám Bohom. Je dobre počuť výrok, že sa nás niekto zastane v núdzi, pomôže z ťažkostí, dostane z nebezpečenstva do bezpečia. Veľa dobrého môže byť aj v rukách obetavého človeka. V oblasti náboženskej však odhaľujeme toho najspoľahlivejšieho dobrodinca. Ním je Hospodin, nebeský Pán. On sa zaviazal Mojžišovi uistením, že nenechá Hebrejcov zahynúť v egyptskom otroctve, ale ich vyslobodí, príjme za svoj ľud a nikdy neopustí. Zbožný prijíma takéto Božie vyhlásenie ako nezaslúžený prejav Jeho ochrany, pomoci a obetavej lásky. Pritom nejde len o záväzky vyplývajúce z osobných, rodinných, či spoločenských ťažkostí, ale ide o duchovnú pomoc vyvolanú hriechom a jeho následkami. Kresťan je povzbudený, lebo prostredníctvom Ježiša Krista sa mu otvára prístup k milosti, ktorá znamená očistenie z hriechov a tým aj nádej, že raz dosiahneme slobodu Božích detí v Jeho dome.