Slovak Czech English German Polish

Utorok, 04. mája 1999

Ty, Hospodine, si Otec náš, Tvoje meno od pradávna je: Náš Vykupiteľ. Šťastné je dieťa, keď má drahých rodičov a môže vysloviť oddané vyznanie: moja láskavá mama, môj starostlivý otec. Hodnota takého vyznania je nad všetky poklady, lebo nič nie je srdcu dieťaťa bližšie ako teplý domov v objatí milujúcich rodičov. – Ako kresťania patríme k šťastným členom cirkvi, lebo môžeme aj Pána Boha osloviť tým rodinným pomenovaním: Otče náš, Abba, Otče. Takúto možnosť poznali už starozmluvní Hebrejci. No najmä Boží Syn, Pán Ježiš Kristus priblížil Hospodina ako láskavého, milujúceho Otca. Na mnohých miestach použil toto pomenovanie. Akiste preto, aby v ľuďoch vzbudil stále väčšiu dôveru vo vzťahu k Pánu Bohu. Je ohromné, keď aj my sa denne modlíme: Otče náš, ktorý si na nebesiach. Je veľkou milosťou, keď sa môžeme cítiť ako Božie deti - dcéry a synovia nebeského Otca.