Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 09. mája 1999

Človeče, vezmi si k srdcu všetky moje reči, ktoré ti poviem, a počúvaj ich ušami! Zvesť Božieho slova je jednou z najušľachtilejších činností, ktorá sa na tomto svete koná. V nespočetných chrámoch, modlitebniach i na voľných priestranstvách prírody ľud môže počuť príhovory svojho Stvoriteľa, Vykupiteľa i Posvätiteľa. V zrozumiteľnej forme sme oslovovaní i oslovení zbystriť sluch, naladiť aparatúru viery na frekvenciu citlivého vnímania bez rušivých porúch tak, aby zvestované Božie Slovo, ako zrno padlo do pripravenej pôdy nášho srdca a donieslo bohatú úrodu. Splnilo to poslanie, ktoré mu dal nebeský Pán. Ak si sťažujem na úpadok kresťanstva, ten je zavinený najmä tým, že sa zužuje okruh poslucháčov Božieho Slova, chrámy sa vyprázdňujú a zmenšuje sa tým aj okruh tých, čo pravdy Božieho slova prenášajú do života. Sme svedkami nezáujmu mnohých zaradiť k duchovnej výzbroji Božie Slovo. Zdá sa nám, že ho už nepotrebujeme. Ono je však nenahraditeľné a pre náboženský život nevyhnutné. Preto buďme citlivými poslucháčmi i ochotnými plniteľmi Božieho slova.