Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 03. júna 1999

Beda pastierom Izraela, ktorí pasú sami seba! Či pastieri nemajú pásť stádo? Na stránkach náboženských kníh a časopisov, v náboženských televíznych reláciách sa stretávame so širokým spektrom slova, ktoré svedčí o Bohu, o živote všetkých kresťanov. Nie je však toho až tak veľa, čo by bolo určené jedine kňazom, farárom, biskupom, čo by mierilo čisto do ich povolania, ktorým ich Boh povolal. A hľa, Božie slovo, Biblia sa svojím prísnym pohľadom obracia práve – a na tomto mieste jedine – k nim. Poznávate sa, milí bratia a milé sestry v Kristu, postavení do služby slova v cirkevnom zbore? Pokiaľ teda nachádzate podľa tohoto slova niečo, čo nie je v poriadku, prejavte ochotu a skúste to s Božou pomocou v pokore napraviť. Avšak myslieť si, že toto biblické slovo je obmedzené jedine na tých, ktorí boli ustanovení do kazateľského úradu, to by bola obrovská – pokrytecká chyba. To nie je slovo, ktoré by slúžilo ako alibi pre ostatných kresťanov. Všetci sme zodpovední za tento svet. Sme zodpovední za tých, ktorí v ňom žijú. Pred Bohom. Veď On sám povedal v 1Pt 2,9: „…ale vy ste kráľovským kňazstvom, svätým národom, Jemu vlastným ľudom, aby ste zvestovali cnostné skutky Toho, ktorý vás povolal z tmy do svojho predivného svetla.“ Všetci sme sa teda prostredníctvom Neho stali povolanými zvestovať Jeho evanjelium, vyučovať v ňom. Nie preto, aby sme si získavali obdiv u ľudí, ale aby sme zvestovali Toho, ktorý aj nás povolal z tmy do svetla.