Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 14. júna 1999

Beda tým, ktorí spoliehajú sa na kone a dúfajú vo vozy, lebo ich je mnoho, a Hospodina nehľadajú. Judský kráľ využil zmätok v asýrskej ríši pri úmrtí kráľa Sargona. Odmietol platiť dane, z chrámu odstránil pohanský kult. Organizoval spojenectvo so susednými národmi a zaisťoval si pomoc u egyptského faraóna. Preto na Boží pokyn prorok výstražným „beda“ varuje pred spojenectvom a spoliehaním sa na pomoc iných. To, že sa Boží ľud dostal do zlej situácie, si zavinil sám neplnením Božej vôle. Prišli Božie tresty. Božím zámerom – plánom nemožno uniknúť. Spoliehať sa na ľudskú múdrosť a šikovnosť vo svetle Božej múdrosti sa ukazuje ako nerozumnosť a bláznovstvo. A každá svojvôľa a neposlušnosť Božie súdy len prehlbuje. Viera berie silu z prítomnosti Pána dejín. Ona oslobodzuje od strachu a závislosti, od všetkých dočasných opôr. Prosme Pána o dôveru.