Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 17. júna 1999

U Teba nájde milosť sirota. Čítame Písmo sväté, modlíme sa, počúvame Božie Slovo, spievame nábožné piesne. Berieme si k srdcu slová proroka i apoštola Jakuba, ktorému ide o pokoru. V pokore máme načúvať, čo nám Pán Boh hovorí o milosti, súde i o odpustení. Ale i o tom, že náš život na tejto zemi má zmysel. Nestačí však len počúvať. Apoštol hovorí, aby sme boli „činiteľmi slova“. Byť „činiteľom slova"" nie je také jednoduché. Božie slovo uplatňovať v živote znamená „navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni“. Už aj preto, ba vlastne preto, že sirota nachádza milosť u Boha. Apoštol radí: osobne sa starať o nich v ich ťažkostiach. V tom spočíva pravá zbožnosť. Veď náš dobrotivý Pán Boh je Bohom sirôt a vdov. A ďalej radí: nedať sa nakaziť svetáctvom, ktoré nepočíta s Pánom Bohom. Nepočítať s Bohom, prináša nové a nové bolesti a trápenia. Prosme, aby nám Pán ukazoval pravú cestu životom a svojou mocou a požehnaním nás po nej viedol.