Slovak Czech English German Polish

Sobota, 19. júna 1999

Pozdvihujem si oči k vrchom: Odkiaľ mi príde pomoc? Od Hospodina moja pomoc, ktorý učinil nebo i zem. Tento žalm spievali pútnici cestou do chrámu. Už z diaľky hľadeli k judským horám, medzi ktorými bol aj vrch Sion, miesto Hospodinovho chrámu. Pohľad hore oddávna vyjadroval túžbu a čakanie. Staroveký človek videl v horách miesta prebývania božstiev. Žalm toto „hľadenie“ hore odmieta. Ukazuje však, že pravú pomoc, pravé zakotvenie života človek nenájde na posvätných horách ani výšinách. Pomoc je len od Hospodina, ktorý je zvrchovaný Pán neba a zeme. Pán nad všetkými výšinami i dolinami, ktorý nespí a nedrieme. Tento Pán zasľúbil svoju prítomnosť a ochranu svojim. – Neopustí v skúškach a utrpení tých, ktorí ho hľadajú. Neopustí ani vo chvíli smrti. Prosme Pána, aby nás milostivo chránil od zlého.