Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 21. júna 1999

Čo Ty, Hospodine, požehnáš, je požehnané naveky. V niektorých našich domácnostiach v minulosti na stenách boli vyložené, zavesené citáty, ktoré boli čítané a boli o Božom požehnaní. I keď to niekedy bolo len formálne, predsa si domáci i tí, ktorí ich čítali, uvedomovali a aj dnes uvedomujú, že bez Božieho požehnania je márna každá námaha a každá práca (Ž 127). Ak Pán Boh požehnáva, robí to zo svojej milosti a lásky. Dáva nielen ochranu, pomoc a potešenie, ale aj nevyčerpateľný zdroj nádeje a sily. Požehnanie domu Hospodinovho, po ktorom žalmista túži (84), priam prahne, je veľké. I tam, kde sa dvaja alebo traja schádzajú v mene Pánovom. Prosme Pána, aby sa nad nimi zmilovával podľa svojho milosrdenstva a obdarúval nás svojím požehnaním teraz i v budúcnosti.