Slovak Czech English German Polish

Utorok, 22. júna 1999

Svätý, svätý, svätý je Hospodin mocností, plná je všetka zem Jeho slávy. Izaiáš je povolaný za proroka uprostred slávnostného zhromaždenia. Ľud víta Hospodina ako Kráľa, ktorý práve zasadol na trón, aby sa ujal vlády. Prorokovi je dané vidieť Panovníka v celej Jeho sláve. Vidí Ho sedieť na vysokom tróne (vyvýšenom) a okraje Jeho rúcha naplňovali chrám. Serafi – akési „nebeské dvoranstvo“ Hospodinovi stále posluhovali. Oslavovali Ho chválospevom: Svätý… To, čo prorok opisuje, môže sa nám zdať nezrozumiteľné. Dýcha to atmosférou dávnej minulosti. A keď sa tu hovorí o vláde, vybavujú sa nám rôzni vladári. Avšak pre poslucháčov prorokovej doby to bolo zrozumiteľné. To, čo prorok opisuje, tým vyslovuje svoju skúsenosť a tá vzbudzuje v ňom úžas a veľkú úctu. Táto Pravda – Svätý Boh zasiahol do jeho života. Zasahuje a aj vstupuje do nášho života, aby sme sa stávali poslami veľkých Božích činov.