Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 24. júna 1999

Na to mi sústreď myseľ, aby som sa bál Tvojho mena. Apoštol Pavel o sebe hovorí, že je biedny človek. Uvedomuje si, ako nerobí to, čo má robiť a čo chce robiť, ale naopak. Ani žalmista ani apoštol by k Bohu nevolali, keby si stačili sami, keby mali pocit spokojnosti. Ale u nich to tak nie je. Preto žalmista prosí, aby ho Hospodin vyučoval svojej ceste: nech chodím v Tvojej pravde. Ďalej prosí: na to mi sústreď myseľ – doslova: „moje srdce obráť k tomu jedinému, aby som oslavoval Hospodina“. Oslavovať Hospodina, znamená vzdávať Mu chválu po celý život. – Modliť sa, to je prejav zbožnosti. K modlitbe patrí pokora, vedomie vlastnej biedy a nehodnosti pred tvárou Božou. Prosme, aby nám Pán na to sústredil myseľ i srdce, aby sme sa báli Jeho mena a oslavovali Ho s vďačnou mysľou.