Slovak Czech English German Polish

Piatok, 25. júna 1999

Boh činí veľké veci, ktoré nechápeme. Pán Ježiš povedal saducejom: „Blúdite, pretože neznáte Písmo ani moc Božiu,“ (Mt 2,29). Okolo seba mohli vidieť toľko dôkazov Božej moci a oni si to nevšímali. Chodili ako slepí. Žalmistovi „nebesá rozprávajú o sláve Božej…,“ (19,2). Aj dnes sú ľudia ako saduceji, ktorí to nechcú vidieť. Jóbovi na tieto dôkazy Božej moci poukazuje priateľ Elíhu. Celá 37. kapitola predkladá predivnú veľkú moc Božiu. To, čo sa zdá neveriacemu, či nechápajúcemu buď samozrejmé, či ľahostajné (dážď, sneh, mráz…) objavuje sa veriacemu ako dielo Božej moci a Božej všemohúcnosti. Boh sa nenecháva bez osvedčenia, ale dáva z neba dažde a úrodné časy, a naplňuje pokrmom a potešením (Sk 14,17). Zastavme sa, postojme v tom každodennom náhlení a s otvorenými očami pozorujme to všetko, že Pán Boh činí veľké veci, ktoré často nechápeme. Potom budeme prežívať každý deň s radosťou, ako Boží dar a za všetko ďakujme.