Slovak Czech English German Polish

Sobota, 26. júna 1999

Hospodinova rada trvá naveky. Božie slovo bolo nástrojom, mocou, ktorým bol stvorený svet. Týmto slovom je svet aj udržovaný. O tom vydáva svedectvo Písmo sväté. Keď Pán stvoril nebo a zem, znelo: „On riekol a stalo sa, On rozkázal a postavilo sa.“ Stalo sa to, čo On povedal. Božie slovo je dokonaný skutok. Vládne nad všetkým a všetkými. Pred Božím slovom všetci sú ako spálená tráva. Zámery ľudí pred Ním neobstoja. Ale slovo Hospodinovo – Jeho rady trvajú naveky. Na to by sme mali pamätať a byť vďačnými, spievať Bohu pieseň, lebo slovo Hospodinove je pravdivé. Ním sa učiť poznávať Božie úmysly a plány. Ním sa učiť dôverovať Božej spravodlivosti, hľadieť do budúcnosti s nádejou, ktorá je v Božích rukách a ktorá je plná Božieho milosrdenstva.