Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 27. júna 1999

Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás. Na viacerých miestach Písma svätého máme správu o tom, že prichádza posol s radostnou zvesťou o pokoji. Prináša ju aj prorok Nahum. Robí tak aj prorok Izaiáš v 52,7-12. Pripája sa k nim aj apoštol Pavel (R 10,15). Týmto je podčiarknutá dôležitosť zvestovania zvesti o pokoji pre každého (každým). A to preto, lebo je to blahozvesť, ktorá prevyšuje každý rozum. Veď panuje vôkol nás nepokoj, svojvôľa, presadzovanie svojich zámerov, plánov - a to za každú cenu a na úkor blížneho. Práve tu má kráčať noha tých, ktorí zvestujú pokoj, blaho. Je to úloha ťažká, ale vzácna a milá Bohu. Pri posolstve blahozvesti sa stráca služobník, aby vynikla zvesť o pokoji. Pokoj znamená víťazstvo nad vládou zla. Knieža pokoja – Ježiš Kristus dáva ten skutočný pokoj, ktorý nik nemôže dať. Prosme o dar pokoja a Boh bude s nami.