Slovak Czech English German Polish

Utorok, 29. júna 1999

Ajhľa, prichádzajú dni, - znie výrok Hospodinov - keď uzavriem novú zmluvu s domom Izraela a s domom Júdu. V dnešný deň s vďakou myslíme na veľkých apoštolov – Petra i Pavla. Na ich požehnané dielo, službu, ako aj ich svedectvo. Slovo z knihy Skutkov apoštolov je úryvkom z tzv. druhej Petrovej reči po zoslaní Ducha Svätého. Mocou Božou, mocou Ducha káže, zvestuje, napomína, oslovuje. Robí to smelo, nebojácne a ešte aj verejne. To je dar „zhora“. Dar Ducha Svätého, aj keď sa medzi ovocím ducha nenachádza (G 5,22-23). V Sk 4,13 čítame: „Keď videli smelosť Petrovu i Jánovu… divili sa.“ Aby sa „svet“ okolo nás divil nad naším smelým a nebojácnym svedectvom. Boh nie je mŕtvy. Boh žije. On k životu vzkriesil svojho Syna Ježiša Krista. On s nami uzatvoril novú zmluvu prostredníctvom svojho Syna. Ide o naše svedectvo dnes. „Budete mi svedkami“ (Sk 1,8). Povedz dnes niekomu, že Boh mu chce mocne požehnať cez svojho Syna Ježiša Krista.