Slovak Czech English German Polish

Streda, 30. júna 1999

Nebesia rozprávajú o sláve Božej. Vedia nebesá rozprávať? To iste nie! Aj napriek tomu „rozprávajú“ a „zvestujú“ Božiu slávu, moc a velebu. „Dielo Jeho rúk zvestuje obloha“ (Ž 19,2b). „Reči nebies“ možno veľmi dobre rozumieť. Boh nechal svedectvo. Náš Boh nie je Bohom utajeným. Cez Ježiša Krista sa stáva priamo viditeľným. Neostal v skrytosti. Pán Ježiš hovorí: „Kto mňa videl, videl Otca“ (J 14,9). Namiesto sťažovania, že Boh je skrytý, vzdávajte Mu vďaku za to, že toľko zo seba odhalil (Blaise Pascal). Pravdou je aj to, že nám je niekedy o Bohu veľmi ťažko hovoriť aj napriek tomu, že o Ňom toľko vieme. Ale pamätajme, že ešte ťažšie je o Ňom mlčať po tom všetkom, ako nám Ho predstavil Jeho Syn Ježiš Kristus. Nebesá „rozprávajú“! A ty mlčíš?!