Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 08. júla 1999

V pravde dobrý je Boh k Izraelovi, k tým, čo sú čistého srdca. Pre dnešný deň máme dobré slovo. Slovo, ktoré oslovuje. Boh je dobrý. Boh je naozaj dobrý k tým, ktorí majú čisté srdce. Práve dnes mnohokrát počujeme, že Boh je nespravodlivý. Aj mnohí kresťania túto vetu vyslovia. V Biblii však nič podobného nenájdeme. Nájdeme tam pravý opak. Boh je Bohom požehnaným. “Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista” (1Pt 1,3). “Ale Boh, bohatý na zmilovanie” (Ef 2,4). Takého Boha máme. Dobrého. Požehnaného. Bohatého na zmilovanie. Taký Boh sa nám dal poznať cez Ježiša Krista. On sám bohatému mládencovi hovorí: “Čo ma menuješ dobrým? Nikto nie je dobrý, jedine Boh” (Mk 10,18). Dobrý Boh dáva aj dobrého Ducha. Spolu so žalmistom môžeš prosiť: “Nauč ma plniť Tvoju vôľu, veď Ty si Boh môj. Tvoj dobrý Duch nech sprevádza ma po rovnej zemi” (Ž 143,10). Dobrý Boh, dobrý Duch a dobrá nádej. “A nádej nezahanbuje, lebo láska Božia je nám rozliata v srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný” (R 5,5).