Slovak Czech English German Polish

Sobota, 10. júla 1999

Odvráť mi oči od pohľadu na márnosť. Slová žalmistovej prosby majú svoju aktuálnosť v každej dobe. Možno práve dnes viac ako inokedy. Ide totiž o moje oči. Radi majú pohľad na márnosť. To, čo je ľudské, však nikdy nemôže zastrieť to, čo je nadľudské. Ide o náš pohľad na Ježiša Krista. Gréci pristúpili k Filipovi a povedali mu: “Pane, chceme vidieť Ježiša” (J 12,21). Ich túžba je našou túžbou. Ich prosba je našou prosbou. Vyzýva nás k tomu Božie Slovo: “Hľaďme na Ježiša, Pôvodcu a Dokonávateľa viery” (Žid 12,2). Peter, dívajúc sa na Ježiša - šliape po rozbúrených vlnách. Peter, dívajúc sa na Ježiša - sa topí. Zajtra je nedeľa. Mám byť v zborovom spoločenstve. Pôjdem veľmi rád. Chcem v zvesti môjho duchovného pastiera “vidieť” Ježiša. Ježiša Krista nakresleného pred mojimi očami (G 3,1). Prosím za nášho brata farára - sestru farárku, aby mocou Ducha, kázali a zvestovali živého Ježiša. Tú večnú pravdu, ktorá nás vyslobodzuje.