Slovak Czech English German Polish

Piatok, 16. júla 1999

Hospodin, tvoj Boh, je stravujúci oheň, horliaci Boh. Človek je na omyle, ak neberie vážne zvesť Božieho slova a ak sa zo svätých vecí vysmieva. Ponad Božie slovo nemožno prejsť s pohŕdaním. Jestvuje totiž súvis medzi tým, ako žijeme a súdom Božím. Každý deň, ba každý okamih by sme si mali uvedomovať, že Pánu Bohu budeme skladať konečné účty a zodpovedať sa z toho, ako sme prežili svoj život. I keď to neznamená, že by človek mal konať z vypočítavosti, predsa má pamätať, že tento život je sejbou a Boží súd bude žatvou.