Slovak Czech English German Polish

Sobota, 17. júla 1999

Keď zhromaždím dom Izraela spomedzi národov, kde bol rozptýlený, dokážem sa svätým medzi nimi pred očami národov. Boh nevedie dejiny spásy tak priamočiaro, ako by sme si to, my ľudia, predstavovali. Spomedzi národov vyvolil si kultúrne, politicky i hospodársky bezvýznamný národ a povýšil ho na národ vyvolený. Vyvolil si ho, aby aj ostatným národom vydával svedectvo o Ňom, o Bohu. Vyvolenie bolo veľkou poctou, ale aj veľkým pokušením. Pýcha Izraelského ľudu na jeho vyvolenosť spôsobila jeho pád. Prameň, cez ktorý prúdilo na svet Božie požehnanie, zlyhal. Ale Boh volí inú cestu pre svoj prameň, a stávajú sa ňou pohania. No napriek zlyhaniu zostáva Izraelský národ národom vyvoleným, pre ktorý platí Božie zasľúbenie: “Keď zhromaždím dom Izraela spomedzi národov, kde bol rozptýlený, dokážem sa svätým medzi nimi pred očami národov.”