Slovak Czech English German Polish

Piatok, 23. júla 1999

Ty, Bože, skúšal si nás, prečistil si nás ako sa čistieva striebro. Titul "Božie dieťa" patrí právom každému, kto je krstom svätým v spojení s Božím Synom a žije nový život - život z Ducha. Z Božieho detinstva vyplýva veľa vzácnych a jedinečných výhod. Dieťa dedí to, čo patrí Otcovi - kráľovstvo Božie, ale zároveň je aj spoludedičom Kristovým. Nie vlastnou vôľou, ale z vôle Božej, stávajú sa kresťania Jeho spoludedičmi. Pretože človek sám a z vlastnej vôle nedokáže prijať cestu utrpenia a kríža. Ak ju však ako spoludedič Kristov prijme, čaká ho na konci tejto cesty veniec večnej slávy.