Slovak Czech English German Polish

Sobota, 24. júla 1999

Ty, Hospodine, si mojím štítom, si mojou slávou, Ty mi dvíhaš hlavu. Pred súdom sa človek zvyčajne bojí a obzvlášť pred Božím súdom, pretože vie, že nie je taký čistý, že by mu nebolo možné nič zlé dokázať. V dobe starovekej spravidla ten, kto sa dostal na súd, býval aj odsúdený. Človek pri vedomí všetkých svojich hriechov nemá dôvod k strachu, ak vie, čo Pán Boh pre neho vykonal. Jedine Boh by mohol na nás žalovať pri poslednom súde, lebo žalobca - satan tam už nemá slovo. Boh však namiesto žaloby ospravedlňuje. Na súde by mohol proti človeku vystúpiť Boží Syn - Ježiš Kristus, ale On namiesto obžaloby umrel za človeka. A tak nás nič nemôže odlúčiť od lásky Božej a Kristovej, pretože nie je závislá na nás a našej dokonalosti, lež na Bohu a na Kristovi.