Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 09. augusta 1999

Hospodin ponižuje i povyšuje. Židom, ktorí sa stali kresťanmi, bolo kedysi ťažko pochopiteľné, že zasľúbenia, ktoré im boli dané, by mohli platiť aj pohanom. Nedokázali pochopiť, že Pán Boh nerozdeľuje ľudí podľa príslušnosti k určitému národu alebo skupine. A nie je to jednoduché pochopiť a prijať ani nám dnes. Luteráni si myslia, že oni sú správnymi kresťanmi. Katolíci o sebe tvrdia, že len oni budú spasení. Baptisti hovoria, že len oni správne slúžia Bohu. Každý je o sebe presvedčený, že len on patrí k tej správnej skupine. Ale Hospodin pozerá na človeka inak. On nerobí medzi ľuďmi rozdiely. V Jeho očiach sú si všetci rovní. Človeka hodnotí podľa toho, ako sa stavia k evanjeliu o Ježišovi Kristovi - či ho prijíma alebo zamieta. A ak ho prijíma, či podľa neho aj skutočne žije. Hospodin ponižuje tých, ktorí si o sebe myslia, že sú viac ako ostatní. Povyšuje tých, ktorými ostatní pohŕdajú. Každý človek môže byť spoluúčastníkom na zasľúbeniach, ktoré dal Pán Boh. A my si máme vážiť každého človeka ako nášho spolubrata v Kristovi Ježišovi.