Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 15. augusta 1999

Zvelebujte so mnou Hospodina a spoločne vyvyšujme Jeho meno! Žalmista vyzýva k spoločnému zvelebovaniu a vyvyšovaniu Hospodina. Evanjelista Matúš zas píše, ako zástupy vítali Ježiša Krista pri Jeho vjazde do Jeruzalema. Obidva texty nám poukazujú na význam spoločenstva. Kresťanstvo, rovnako ako židovstvo, popri svojom dôraze na jednotlivca a na jeho zodpovednosť pred Bohom, vyzdvihuje v rovnakej miere aj spoločné zhromaždenie. Pisateľ 84 žalmu označuje tých, ktorí prebývajú v Božom dome a ktorí tam stále chvália Hospodina, za blahoslavených a šťastných. A aj my máme mať v tento dnešný nedeľný deň na mysli cestu do chrámu. Lebo tam sa zhromažďuje veriaci ľud, aby spoločne chválil a oslavoval svojho Boha. Tam sa stretávame, aby sme sa navzájom posilnili vo viere a aby sme sa občerstvili Božím slovom. Dnešný deň nemá byť len dňom odpočinku, ale dňom sviatočného odpočinku. “Lebo lepší je deň v Tvojich sieňach, ako inde tisíc; radšej chcem stáť na prahu v dome svojho Boha, ako zdržiavať sa v stanoch bezbožnosti.”