Slovak Czech English German Polish

Utorok, 31. augusta 1999

Na vlastné oči ste videli všetky veľké skutky Hospodinove, ktoré konal. Tento dvojitý zápor “nemôžeme nehovoriť”, vytvárať veľmi silný klad. “Nemôžem ináč!” V Božom, veriacom človeku ako by bol “žeravý oheň zovretý v kostiach” (Jer 20,9). Ak by totiž nesvedčil o Bohu, nezvestoval Jeho vôľu. Ten Boží oheň horí a spaľuje nás dotiaľ, kým tú zverenú úlohu - svedectvo o tom, čo sme videli a počuli, nevypovieme. Apoštol Pavel označuje takú situáciu slovami: “Beda by mi bolo, keby som nekázal evanjelium” (1Kor 9,16). Zvestovať evanjelium, to nie je naša ľudská prezentácia, ale Božie poslanie, ktoré sme povinní plniť. Zvestovať evanjelium to znamená - vidieť veľké skutky Hospodinove aj v dnešnom svete i v osobnom živote a hovoriť o nich.