Slovak Czech English German Polish

Streda, 01. septembra 1999

Ak ma budete teraz skutočne poslúchať a zachovávať moju zmluvu, budete mi vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja. Veriť a vyznávať, to je nerozlučne spojené. Nemožno veriť a nevyznávať, ani vyznať, ak neveríme. Tí, čo veria a nevyznávajú, prehrešujú sa voči Božiemu slovu. Pán povedal: “Ktokoľvek ma vyzná pred ľuďmi, toho vyznám aj ja” (Mt 10,32). A tí, čo vyznávajú bez viery (prýštiacej z pokánia) sú pokrytcami. Preto: “Každý jazyk, aby na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán” (Fil 2,11). Tí, čo srdcom veria a ústami vyznávajú, majú veľké zasľúbenie: sú Božím vlastníctvom medzi národmi. A Hospodin si so svojím vlastníctvom nakladá zodpovedne i verne.