Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 05. septembra 1999

Prečo dávate peniaz za to, čo nie je chlebom, a svoj zárobok za to, čo nesýti? Čujte ma pozorne a jedzte dobré. Mnohým ľuďom sa otvoria oči, len keď uvidia niečo mimoriadneho, nejaký div. To posilňuje ich vieru - ako vtedy Tomášovu. Emauskí učeníci poznali Pána, len keď žehnal chlieb. Počas cesty, v živej debate Ho nepoznali. Blahoslavený človek, ktorý za všetkým, čo sa deje, za dobrým i zlým, za požehnaním i prísnosťou Božou, poznáva Jeho zásah, dotyk Jeho rúk. V živote takého človeka je potom videnie novým poznaním, mocným impulzom viery i konania. Vo svetle toho poznania poznať, čo je naozaj chlebom, čo naozaj nasýti. Potom porozumieš Ježišovmu slovu: Ja som chlieb života. Takéto premeny pôsobí a takúto silu dáva poznanie Pána.