Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 09. septembra 1999

Hospodin sám pošle pred tebou anjela. K najúchvatnejším udalostiam zo života Abrahámovho patrí poverenie jeho prvého sluhu Elíezera: Choď do mojej pôvodnej vlasti a vyhľadaj veriacu nevestu pre môjho syna Izáka! Nám to znie ako v rozprávke... Ale aj táto udalosť je dokladom neobmedzenej Božej moci. Abrahám prekonáva Elíezerovu obavu úplnou dôverou v Pána: “On sám pošle pred tebou anjela, aby si vybral odtiaľ ženu pre môjho syna.” Elíezer sa nesklamal. Po úspešnom rokovaní mohol vyznať: “Hospodin úspechom korunoval moju cestu...” (v.54). - Boží anjeli vystupujú pri mimoriadnych udalostiach. Takou je nesporne vzkriesenie Pána Ježiša. Zarmútené ženy išli preukázať poslednú poctu umučenému a pochovanému Pánovi. Anjel im zvestoval jedinečné evanjelium o Vzkriesenom. - Ani my nemusíme žiť v úzkosti, obave, smútku, lebo víťazný Pán dáva nám skutočnú radosť. Dáva nám aj vieru vo vzkriesenie nášho tela k večnému životu. EVS č.153.