Slovak Czech English German Polish

Piatok, 10. septembra 1999

Aj vtáča našlo si domov a lastovička hniezdo, kde ukladá si mlaď: oltáre Tvoje, Hospodine mocností, Kráľ môj a Boh môj! Izraelci mali len jeden centrálny chrám v Jeruzaleme. Aj tí, ktorí bývali ďaleko, radovali sa z každej novej príležitosti navštíviť chrám. “Radoval som sa, keď mi hovorili: Poďme do domu Hospodinovho!” (Ž 122,1) Chrám mal ochrannú úlohu. Ak prenasledovaný človek vošiel do chrámu a dotkol sa oltára, nesmeli mu ublížiť. Bol pod Božou ochranou. To znamená aj obraz lastovičky v hniezde blízko chrámu alebo dokonca oltára. - V dome Božom počúvame sväté Božie slovo. Tak sa stretávame s Pánom neba i zeme. Prijímame Božie slovo ako duchovný chlieb života. Oslavujeme Pána svojimi modlitbami a piesňami. Aj Peter a Ján uberali sa na modlitby do chrámu. Ešte nevedeli, ako sa Pán Ježiš cez nich oslávi uzdravením chromého od narodenia. - V chráme sľubujeme svojmu Pánovi vernosť a poslušnosť. Chceme byť Jeho učeníkmi a služobníkmi. - Radujeme sa úprimne, keď kráčame do chrámu Božieho? - EVS č. 211.