Slovak Czech English German Polish

Sobota, 11. septembra 1999

Urobím ťa svetlom národov, aby moja spása siahala až po koniec zeme. Maják na malom ostrove Faros neďaleko egyptskej Alexandrie bol kedysi jedným zo siedmich divov sveta. Majáky majú dodnes svoj význam. Pán Boh dal svetu duchovný maják vo svojom vyvolenom národe. Na príklade Izraela mali aj iné národy spoznávať Božiu moc, slávu a lásku. Izrael mal byť “svetlom národov.” - Skutočným a dokonalým Svetlom sveta je sám Pán Ježiš. Učí všetkých ľudí poznať Boha ako nebeského Otca. Svojou obeťou na kríži oslobodil nás z pút hriechov, z večnej tmy, aby sme boli “svetlom v Pánu” - Misijné poverenie Pánovo: “Vy ste svetlo sveta. Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach!” nás zaväzuje. Svetlom sme len v spojení s Ním. Svieca na svietniku nesmie čmudiť, ale svietiť. Zároveň sa spaľuje, “obetuje” sa. Náš život má byť obeťou pre Pána Ježiša i blížnych. EVS č.315.