Slovak Czech English German Polish

Utorok, 05. októbra 1999

Duch Hospodina, Pána, spočíva na mne, pretože Hospodin ma pomazal. Sú ľudia, ktorí neradi chodia na cintorín a neradi hovoria o smrti. A predsa každú sekundu umiera vo svete jeden človek. Smrť je ako snehová lavína. Ľudia v Alpách stavajú proti nej železné tyče, aby sa rozrazila a nebola už taká nebezpečná, ale aj to je málo platné. Proti lavíne smrti, ktorá sa dala do pohybu pre ľudský hriech, sa postavil Pán Ježiš. Na Ňom Boh ukázal, čo hodlá urobiť so všetkými, ktorí Ho prijali za svojho Pána. Prví kresťania udivovali pohanov tým, že na pohreboch spievali radostné piesne. Verili slovám zasľúbenia, že Kristus si privedie k sebe tých, ktorí ho na tejto zemi milovali, jemu slúžili a na neho sa spoliehali. Trúchliť musíme len nad hrobmi tých, ktorí s Pánom Ježišom nechceli nič mať a na Jeho slovo nedbali. Nebolo to tiež našou vinou?