Slovak Czech English German Polish

Sobota, 09. októbra 1999

Národy, ktoré ostanú okolo vás, poznajú, že ja, Hospodin, som zbúrané vystaval a spustošené vysadil. Písmo sväté nás stále len nekarhá, ono nás tiež niekedy pochváli ako práve v tomto prípade. Za čo? Za to, že sa držíme skrze vieru prepevného slova prorokov a apoštolov napriek všetkým bájkam a mýtom sebavtipnejšej ľudskej múdrosti. Prorocké slovo je spoľahlivejšie. Veriacemu srdcu je svetlom v tmách. Ježišovi svedkovia si nič o ňom nevymysleli, svojím rozumom nevyšpekulovali, svedčia jednoducho o tom, čo na vlastné oči videli. Máme len jednu záruku, že Ježiša Krista nečakáme márne - slovo Božie, tlmočené prorokmi a apoštolmi. Nie z ich vôle, moci a rozumu, ale z moci Ducha svätého. Preto dobre činíte, keď sa ho držíte. “Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlom mojim chodníkom” (Ž 119,105).